Stavba domu: kde začít? Formality krok za krokem

Stavba domu je dlouhý a vícestupňový proces, který zahrnuje nejen vysoké náklady, ale také mnoho úředních formalit. Na co byste měli pamatovat při nákupu pozemku? Co hledat při výběru stavebního projektu? Jak dlouho trvají formality před stavbou domu? Jaké formality spojené s výstavbou domu platí v roce 2018? Doporučujeme, jaké dokumenty je třeba shromáždit a kam je doručit, aby bylo možné zahájit stavbu vašeho vysněného domu v souladu se zákonem.

Krok 1. Kontrola stavu grafu

Typ budovy, kterou lze postavit na konkrétním pozemku, závisí na výběru. Nákup pozemku by proto mělo být promyšleným rozhodnutím, kterému by měla předcházet hloubková analýza místního plánu územního rozvoje, nebo - v situaci, kdy není přijat pro konkrétní oblast - rozhodnutí o podmínkách rozvoje.

Jednou z prvních formalit souvisejících s výstavbou domu by mělo být seznámení se s místním územním plánem (Místní rozvojový plán). Najdeme tam informace o zamýšleném využití pozemku, tj. - jednoduše řečeno - jaký má charakter (stavební nebo zemědělský) a jakou budovu lze v dané oblasti postavit. Tento dokument podrobně specifikuje nejen typ zástavby, ale také parametry, jako je minimální plocha stavebního pozemku nebo stavební čára, tj. Vzdálenost mezi přední stěnou bytového domu a komunikací. Zahrnuje také informace o rozměrech, tvaru a vzhledu plánovaného zařízení (např. Úhel sklonu střechy, střešní materiál, barva fasády). Můžete se také dozvědět o vyloučení konkrétních pozemků, např. Z ekologických důvodů, z bytové výstavby z místního rozvojového plánu. Žádost o výpis z územního plánu se podává na odboru architektury komunálního úřadu nebo městského úřadu.Dokumenty by měly být připraveny k vyzvednutí do 7 až 30 dnů. Základní informace o účelu pozemku, pokud je zadán do počítačového systému, lze zkontrolovat také na internetu na adrese www.geoportal.pl.

V oblasti, na kterou se současný plán místního rozvoje nevztahuje, stojí za to požádat o rovnocenné rozhodnutí o podmínkách rozvoje (zkráceně „WZ“). Z tohoto dokumentu se můžete mimo jiné naučit jaké podmínky musí být splněny pro stavbu domu na vybraném pozemku. Stejně jako v případě územního plánu specifikuje také podrobné informace o vnějším vzhledu budovy, např. Výšku hřebene, úhel sklonu střechy a barvy fasády. Žádost o vydání rozhodnutí o podmínkách rozvoje je adresována vedoucímu obce, primátorovi nebo prezidentovi města a podává se osobně nebo dopisem odboru architektury, obecním úřadům nebo městskému úřadu.Mezi nezbytné přílohy patří kopii vzorové mapy s vyznačeným obrysem pozemku, popisný a grafický popis plánovaného způsobu územního rozvoje a charakteristiku zástavby a dokumenty potvrzující možnost úpravy pozemku pro stavební projekt. Stojí za to vědět, že o rozhodnutí o podmínkách rozvoje může požádat nejen vlastník nemovitosti, ale také jakákoli třetí strana, která má zájem o investice na tomto pozemku. Čekací doba na dokument by neměla přesáhnout 60 dní.


Pamatovat si! Po získání přístupu k místnímu územnímu plánu nebo rozhodnutí o podmínkách rozvoje stojí za to věnovat pozornost nejen informacím o zajímavém pozemku, ale také o sousedním pozemku. Může se ukázat, že se tam plánují investice jako silnice, průmyslové závody nebo velkoformátové obchody.


Krok 2. Analýza katastru nemovitostí

Velmi důležitou etapou před podpisem smlouvy o koupi pozemku by měla být důkladná kontrola katastru nemovitostí a hypotéky nemovitostí, o které se zajímáme.. Jedná se o typ formalit souvisejících s výstavbou domu, který někteří lidé bohužel zacházejí se zanedbáváním. Úplně špatně, protože v tomto dokumentu najdete mimo jiné informace o právním postavení pozemku (kdo a do jaké míry je vlastníkem pozemku), jakož i o hypotéce nebo daňovém zatížení pozemku. Zahrnuje také ustanovení o věcném břemenu, tj. O podmínkách, za kterých může vlastník pozemku využívat vnitřní přístupovou cestu (pokud není pozemek přímo napojen na obecní nebo státní silnici). Abychom vám pomohli prozkoumat a interpretovat záznamy z katastru nemovitostí a hypoték, stojí za to najmout si právníka nebo notáře, kteří budou určitě vědět, co hledat.


Pamatovat si! Registry pozemků a hypoték nemovitostí, které vás zajímají, si můžete přečíst na státní webové stránce Ministerstva spravedlnosti, tj. Ekw.ms.gov.pl.


Krok 3. Nákup plánu domu - Po přečtení informací z místního územního plánu ...

Krok 3. Kupte si projekt domu

Po přečtení informací z místního územního plánu nebo rozhodnutí o stavebních podmínkách, kontrole zápisů v katastru nemovitostí a hypotékách a podepsání kupní smlouvy na pozemek můžete začít hledat návrh stavby domu. Stavební a architektonické řešení domu je jedním z dokumentů nezbytných pro získání stavebního povolení nebo zahájení stavebních prací na základě oznámení o záměru stavby v kanceláři.

Jaký typ projektu domu zvolit? Nejvhodnější možností pro velikost našeho pozemku, vývojové podmínky stanovené úředníky nebo požadavky členů domácnosti je pověřit projektanta zpracováním individuálního návrhu budovy. Můžete také použít řadu databází hotových architektonických návrhů, známých také jako opakující se návrhy. Jsou levnější než projekty na zakázku, ale zahrnují další náklady vyplývající z nutnosti přizpůsobit hotový projekt našemu pozemku.


Pamatovat si! V případě stavebních pozemků nestandardního tvaru nebo přání použít neobvyklá konstrukční řešení může být nutné použít individuální architektonický a stavební projekt.


Krok 4. Získání technických podmínek pro dodávky nástrojů

Podle platných ustanovení stavebního zákona nemusí jednotliví investoři, kteří plánují stavět rodinný dům, ve většině případů žádat o stavební povolení, ale měli by pouze oznámit svůj záměr stavby. Výjimkou jsou však situace, kdy oblast vlivu plánovaného bytového domu přesahuje hranice pozemku (podrobnosti v další části). V tomto případě by tedy při podání žádosti o stavební povolení mělo být zajištěno dříve získané ujištění o dodávkách inženýrských sítí a technických podmínkách pro připojení pozemku na kanalizaci, vodu, elektřinu nebo plyn . Dokumenty tohoto typu lze získat od vodovodů a kanalizací, energetických nebo plynárenských společností osobním podáním žádosti nebo dopisem.


Pamatovat si! I když plánujete zahájit stavbu domu na základě oznámení, můžete požádat o technické podmínky pro dodávku inženýrských sítí. Rovnají se povolení k provádění připojení podle podrobných pokynů, což snižuje riziko problémů s jejich přijetím po dokončení stavby.


Krok 5. Získání stavebního povolení nebo podání ohlášení stavebního záměru

Před několika lety bylo nejdůležitějšími formalitami souvisejícími s výstavbou domu získání stavebního povolení. Od roku 2015 lze díky novele stavebního zákona stavět rodinné rodinné domy, jejichž dopadová oblast nepřesahuje hranice pozemku, lze stavět pouze na základě oznámení stavebního záměru. Je však třeba získat stavební povolení pro investice, jejichž oblast vlivu je větší, např. Dům bude postaven tři, ne čtyři metry od hranice pozemku, nebo je velmi vysoký, což může zastínit sousední nemovitosti. Získání stavebního povolení je nutné také v případě dvojdomků nebo řadových domů. Architekt, který vytvoří individuální návrh domu nebo přizpůsobí návrh připravený pro pozemek investora, by měl informovat investora, který dokument bude pro konkrétní projekt nejlepší.

Oznámení o výstavbě je v současné době nejčastěji zvolenou možností v případě jednotlivých investorů. O čem to je? Na starosty nebo městském úřadu s právy poviat je třeba podat písemnou žádost o stavbu domu a přílohy, jako jsou: stavební a architektonický návrh ve čtyřech vyhotoveních, rozhodnutí o podmínkách výstavby, dokument potvrzující možnost využití nemovitosti pro stavební účely a povolení, ujednání a stanoviska vyžadovaná samostatnými předpisy. Po podání žádosti o stavbu musíte počkat 21 dní před zahájením stavebních prací. Během této doby může úřad vznést námitku nebo vydat osvědčení, že námitky nejsou vzneseny. V případě nutnosti doplnění dokumentace se čekací doba počítá znovu od okamžiku odeslání chybějících příloh.

Osoby žádající o stavební povolení by měly spolu s žádostí předložit mnoho dalších dokumentů. Tyto zahrnují výňatek a výňatek z místního plánu územního rozvoje nebo rozhodnutí o podmínkách rozvoje, dále geodetická mapa pro projektové účely, výňatek a výňatek z katastru nemovitostí nebo technické podmínky pro provádění přípojek na vodovod, plyn, energii nebo vodu a kanalizaci. Je také nutné předložit ujištění o přístupu pozemku k veřejné komunikaci. Jak dlouho trvá získání dokumentu? Úředníci mají na vydání rozhodnutí 65 dní, avšak tato doba může být prodloužena, pokud jsou například zjištěny formální vady (např. chybí všechny potřebné přílohy) nebo se účastníci řízení (tj. vlastníci pozemků sousedících s naší nemovitostí) odvolají.


Pamatovat si! Stavební práce by měly být zahájeny až tři roky po získání stavebního povolení nebo oznámení stavebního záměru. Jinak budete muset celý postup projít znovu.


Krok 6. Zaměstnání správce webu

Oznámením záměru postavit dům nebo získat stavební povolení formality nekončí. Před zapuštěním první lopaty do země by měl být zaměstnán také stavbyvedoucí, tj. Osoba s příslušnou kvalifikací, která dohlíží na stavební práce a jejich soulad s normami stavebního práva . V některých případech může být také nutné zaměstnat inspektora dozoru investora, např. Při výstavbě vícegeneračních domů nebo rodinného domu z důvodu těžby. Je velmi důležité, aby tyto osoby podepsaly prohlášení o převzetí svých povinností, jehož vzor si lze stáhnout z inspektorátu dozoru nad stavebním dozorem (také na webových stránkách této instituce).


Pamatovat si! Nezačínejte stavět dům bez získání stavebního povolení nebo předchozího oznámení o záměru stavby. Stavbu, která bude za takových okolností postavena, lze považovat za stavební povolení a její legalizace si vyžádá zaplacení vysoké pokuty.


Krok 7. Vedení stavebního deníku

Mezi formality při stavbě domu by se nemělo zapomenout vést stavební deník, jehož vzor je přísně regulován předpisy (hotové stavební deníky jsou k dispozici mimo jiné v obchodech s kancelářskými potřebami). První položka by v něm měla být před zahájením stavebních prací, ale po získání stavebního povolení nebo oznámení o záměru zahájit stavbu. Zápisy potvrzující provedení nejdůležitějších etap stavebních prací i průběhu prací může do stavebního deníku provést vedoucí stavbyvedoucí, inspektor dozoru investora a sám investor .


Pamatovat si! Stavební deník je úřední dokument a měl by být přiložen k dokumentaci skutečného provedení pro stavební dozor při podání oznámení o dokončení stavby a - je-li to nutné - žádosti o povolení k užívání domu.


Krok 8. Instalace informační desky

Důležitou formalitou před zahájením stavebních prací je také instalace žluté stavební informační tabule na viditelném místě na hranici staveniště. Ready-to-fill desky lze zakoupit v obchodech pro kutily. Podle zákona o stavebním zákoně musí obsahovat takové informace, jako jsou: druh stavby, číslo stavebního povolení nebo číslo žádosti, jakož i osobní údaje investora stavby, zhotovitele stavby, stavbyvedoucího, stavbyvedoucího, inspektora dozoru investora a projektanta.


Pamatovat si! Chybějící informační tabule nebo neuvedení údajů požadovaných zákonem se považuje za nesplnění povinnosti stavbyvedoucím a může mít za následek pokutu.


Krok 9. Oznámení o zahájení stavebních prací

Osoby, které získaly stavební povolení nebo ohlásily stavbu rodinného domu a neobdržely námitku z moci úřední, alespoň jeden den před zahájením stavební činnosti, by měly ohlásit zahájení stavebních prací stavebnímu dozoru. Tyto informace jsou nezbytné pro stavební dozor k doplnění záznamů o zahájených a předaných stavebních objektech a ke kontrole stavby, např. z hlediska správného průběhu stavebního procesu a souladu stavby se stavebními předpisy, rozhodnutí o stavebním povolení / ohlášení a stavebním projektu. Kromě dopisu s oznámením o plánovaném datu zahájení stavebních prací by měl inspektorát poskytnout také: prohlášení správce a stavebního inspektora (pokud jsou zaměstnáni), že je vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví, osvědčení potvrzující, že stavbyvedoucí / inspektor je zapsán na seznam členů příslušné komory profesní samosprávy,


Pamatovat si! Hlášení zahájení stavebních prací na stavební inspekci a provedení prvního zápisu do deníku by mělo být provedeno alespoň jeden den před vstupem prvních týmů na staveniště.