Katastry - odpovídáme na 7 nejdůležitějších otázek

Katastry nemovitostí jsou dokumenty, na které určitě narazíte, pokud plánujete koupit byt nebo dům. Než tak učiníte, zdržíte se podpisu smlouvy a zaplacení první splátky. Nejprve si pečlivě přečtěte katastrální a hypotéční rejstřík. Ale víte, co tento dokument je a jak jej používat? V následujícím článku najdete odpovědi na 7 nejdůležitějších otázek týkajících se katastru nemovitostí a hypoték.

1. Co je to katastr nemovitostí a hypotéky?

Struktura, úkoly a pravidla týkající se fungování katastru nemovitostí a registrů hypoték v polském právním systému jsou obsaženy v zákoně ze dne 6. července 1982 o registrech pozemků a hypoték a hypotékách.

Podle ustanovení v něm obsažených je registr pozemků a hypoték veřejný registr vedený za účelem zjištění právního stavu nemovitostí. Specifikuje řadu praktických informací, například:

 • kdo vlastní nemovitost ?
 • kdo má práva k nemovitosti ?
 • Existují nějaká omezení týkající se nemovitosti , např. Hypotéka?

Katastry se zřizují pro každou novou nemovitost a také pro případ ztráty nebo poškození starých registrů. Registr pozemků a hypoték je neoddělitelně spjat s nemovitostmi, což znamená, že změna vlastníka nevyžaduje vytvoření nové knihy, ale pouze opravu informací v ní obsažených (tj. Provedení nového záznamu).

V praxi se povinnost provést zápis do katastru nemovitostí a hypoték vztahuje na tři subjekty, tj .:

 • současný majitel,
 • nový majitel, např. kupující,
 • notář, např. při přípravě notářského zápisu o nemovitosti (při vzniku nového vlastnického práva).

Ve vztahu k pozemkovým a hypotéčním registrům existují tři pravidla, tj.:

 • princip veřejného přístupu , který umožňuje (obvykle) každému, kdo má zájem, nahlédnout do katastru nemovitostí a hypoték (nelze tedy uplatnit neznalost údajů v registru),
 • zásada presumpce pravdy , která předpokládá závaznou právní fikci, že záznamy provedené v knize jsou pravdivé, tj. v souladu s právním stavem nemovitosti,
 • záruka důvěry veřejnosti , která chrání kupujícího nemovitostí v případě jejich nabytí od osoby uvedené v knize jako vlastník, pokud ve skutečnosti tomu tak není.

2. Proč je tak důležitý registr pozemků a hypoték?

Registr pozemků a hypoték je dokument, který by si měl přečíst každý, kdo plánuje pořídit nemovitost. Obsahuje informace, které mohou potvrdit nebo vyvrátit údaje získané od prodejce, např.

 • oblast nemovitosti , její adresa a účel,
 • zatížit nemovitost právy třetích osob, např. hypotékou nebo omezenými hmotnými právy,
 • vlastnický stav nemovitosti , tj. kdo je jejím vlastníkem a zda má na vlastnictví nárok pouze jeden subjekt.

3. Z čeho se skládá evidence pozemků a hypoték?

Rejstřík pozemků a hypoték se skládá ze čtyř částí očíslovaných římskými číslicemi (I, II, III a IV), do nichž se provádějí jednotlivé záznamy.

 • Oddíl I má obvykle informativní funkci, protože informuje o umístění nemovitosti, její ploše , budovách, které se na ní nacházejí, a také o jejím účelu (způsobu užívání).
 • V části II obsahuje údaje o problematice vlastnictví nemovitostí, a tedy mimo jiné kdo je jeho vlastníkem, existuje spoluvlastnictví nemovitosti nebo kdo má k objektu družstevní vlastnické právo.
 • Oddíl III obsahuje seznam omezených věcných práv k nemovitosti a nároky vůči ní.
 • Na druhé straně je část IV místem, kde jsou hypotéky .

Kromě záznamů v katastru nemovitostí a hypotékách mohou existovat také záznamy s čísly . Neměly by být podceňovány, protože poskytují informace o tom, že byla podána žádost o změnu stávajících záznamů v hlavní knize, která dosud nebyla zohledněna. Údaje v nich obsažené se tedy mohou brzy změnit (ale nemusí, pokud soud žádost zamítne).

Každý pozemkový a hypoteční registr má sbírky dokumentů zvaných jeho soubory . Obsahují žádosti a dopisy, na jejichž základě soud provedl jednotlivé zápisy. Na rozdíl od katastru nemovitostí a hypoték však spisy nejsou k dispozici všem, ale pouze subjektům, které mohou prokázat svůj právní zájem na nemovitosti.

4. Kde najdete tradiční a elektronické katastry nemovitostí?

Tradičně byly registry pozemků a hypoték vedeny doslova ve formě knih . V době digitalizace však byly zaznamenány obrovské výhody při přenášení objemných archivů na internet. Proto dnes můžeme snadno najít informace o vybrané vlastnosti prostřednictvím sítě.

Elektronické katastrální a hypotéční registry jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Jednoduše zadejte číslo knihy na určeném místě a přejděte k procházení záznamů. Všechny nové registry pozemků a hypoték jsou založeny v digitální databázi. Některé, nejčastěji staré knihy, zejména ty, které vedou okresní soudy v menších městech, však stále fungují v tradiční papírové podobě.

5. Jak zjistit registrační číslo pozemku a hypotéky?

Elektronický katastr nemovitostí je skvělým řešením, pokud znáte číslo konkrétního katastru nemovitostí. Ale co když jsou vaše zprávy omezeny pouze na adresu nebo číslo balíku?

V tomto případě existují dvě řešení. Registrační číslo pozemku a hypotéky lze získat formálním způsobem, tj . Úředními prostředky nebo pomocí vyhledávače dostupného na internetu .

Formálním způsobem je podání žádosti o získání výpisu a skici z katastru nemovitostí na odboru geodetické a kartografické dokumentace krajského úřadu. Můžete také podat žádost o získání registračního čísla pozemku a hypotéky u okresního soudu příslušného pro umístění nemovitosti.

Nevýhodou formálních metod stanovení čísla katastru nemovitostí a hypoték je však nutnost prokázat právní zájem. A to, zda je úrok posouzen jako dostatečný, je diskreční rozhodnutí úředníka. V tomto případě jste tedy na jeho vůli.

Druhou metodou je použití vyhledávače dostupného na webu ksiegiwieczyste.pl, který vyhledá požadovaný pozemkový a hypotéční rejstřík podle čísla pozemku nebo jeho adresy. Tato metoda zahrnuje poplatek, ale urychluje proces určování čísla knihy.

Stanovení čísla katastru nemovitostí a hypotéky vám také umožní zabývat se otázkou, jak najít vlastníka pozemku, protože oddíl I katastru nemovitostí a hypoték obsahuje mimo jiné informace o jeho majitelích.

6. Jak získat výpis z katastru nemovitostí a hypotéky?

Pokud potřebujete výpis, výpis nebo potvrzení z katastru nemovitostí a hypoték, máte dvě možnosti:

 1. získat potřebné dokumenty přímo v sídle nebo pobočce Ústředního katastru informací (CIKW) nebo poštou,
 2. získávat dokumenty přes internet .

První metoda vyžaduje stažení a vyplnění žádosti o kopii, výpis nebo osvědčení z katastru nemovitostí a hypoték (můžete je získat také v pobočkách Centrála a CIKW). K žádosti by měl být přiložen doklad o zaplacení za vydání dokladu a takový spis by měl být předložen ústředí nebo pobočkám CIKW nebo zaslán poštou.

Trasa po internetu probíhá přes web Ministerstva spravedlnosti. Vyberte službu „podávání žádostí o vydání dokladu z údajů ústředního katastru nemovitostí“, zadejte číslo katastru nemovitostí a hypoték a vyberte typ požadovaného dokladu (běžný výtisk, plný výtisk, výpis nebo osvědčení) a způsob jeho doručení. Nakonec musí být provedena platba . Ceny za kopii se liší v závislosti na typu dokumentu a způsobu jeho doručení.

Pokud odešlete svou žádost online a zvolíte možnost vytisknout si dokument sami, zaplatíte:

 • za běžnou kopii katastru nemovitostí a hypotéky - 20 PLN ,
 • za úplnou kopii katastru nemovitostí a hypotéky - 50 PLN,
 • výňatek z katastru nemovitostí a hypotéky: z jedné části katastru nemovitostí a hypotéky - 5 PLN, ze dvou sekcí - 10 PLN, ze tří sekcí - 15 PLN, ze čtyř sekcí - 20 PLN,
 • za potvrzení o uzavření katastru nemovitostí a hypotéky - 5 PLN

Pokud však svou žádost podáte online, v ústředí nebo v pobočce CIKW nebo poštou a zvolíte možnost zaslání dokumentu poštou, zaplatíte:

 • za běžnou kopii katastru nemovitostí a hypotéky - 30 PLN ,
 • za úplnou kopii katastru nemovitostí a hypotéky - 60 PLN,
 • výňatek z katastru nemovitostí a hypoték: z jedné sekce - 15 PLN, ze dvou sekcí - 20 PLN, ze tří sekcí - 25 PLN, ze čtyř sekcí - 30 PLN,
 • za potvrzení o uzavření katastru nemovitostí a hypotéky - 10 PLN.

Dokument je vydán okamžitě, pokud je žádost podána na ústředí nebo pobočkách CIKW nebo prostřednictvím internetu, a do 30 dnů, pokud je žádost zaslána dopisem.

7. Kolik stojí zápis do katastru nemovitostí a hypotéky?

Poplatky účtované za vstup do katastru nemovitostí a hypotéky jsou pevné soudní poplatky, proto jsou upraveny zákonem ze dne 28. července 2005 o soudních poplatcích v občanských věcech. Zákon rozděluje poplatky za zápis do katastru nemovitostí a hypoték do tří skupin podle povahy záznamů.

 1. První skupinu tvoří poplatky ve výši 200 PLN , které se vybírají za položky týkající se:
 • vlastnosti,
 • věčné užívací právo,
 • omezená vlastnická práva.

Pokud se však záznam týká pouze podílu na právu (např. Spoluvlastnictví), je poplatek účtován v poměru k velikosti podílu.

 1. Druhou skupinu tvoří poplatky ve výši 150 PLN , které se vybírají za položky týkající se:
 • vlastnictví, trvalé užívání nebo právo na spolupráci do prostor na základě dědictví, odkazu nebo rozdělení dědictví, zrušení společného vlastnictví,
 • vlastnictví, trvalé užívání, společné vlastnické právo k prostorám, nabyté v důsledku rozdělení společného majetku po zániku společného majetku mezi manžely,
 • vlastnictví zemědělského statku o výměře do 5 ha,
 • práva nebo osobní práva a nároky,
 • změny nebo změny obsahu věcných práv.
 1. Třetí skupinu tvoří poplatky ve výši 100 PLN , které se vybírají za položky týkající se:
 • založení katastru nemovitostí a hypoték,
 • kombinace nemovitostí v jednom katastru a hypotečním registru, který je již veden,
 • odpojení nemovitosti nebo její části,
 • oprava oddílu IO (tj. pododdíl oddílu I, který obsahuje informace o označení nemovitosti),
 • varování o rozporu s právním stavem zveřejněným v katastru nemovitostí a hypotékách se skutečným právním stavem.
Wojtek Gąciarz Wojtek Gąciarz

Právník s administrativním vkusem. Denně se věnuje redakci odborných právních článků zabývajících se problematikou stavebního práva a jeho dalších oborů. V práci se zaměřuje na čtenáře a překládá složitá pravidla polské legislativy do jednoduchého a čitelného jazyka. Spojuje znalosti a zkušenosti z práce v advokátních kancelářích s neustále se rozvíjejícím workshopem a znalostmi o tvorbě obsahu na internetu.