6 změn stavebního zákona v roce 2020, které usnadní stavbu domu

V poslední době bylo hodně řečeno o změnách, které mají být provedeny ve stavebním zákoně v roce 2020 . Zdá se, že nadcházející rok bude okamžikem, kdy konečně vstoupí v platnost řada pozměňovacích návrhů . Jaké změny nás čekají ve stavebním zákoně v roce 2020?

1. Rychlejší získání stavebního povolení v roce 2020

Hlavní osou změn ve stavebním zákoně v roce 2020 je výrazně zjednodušit investiční a stavební proces změnou procesních předpisů. Zákonodárce stanoví, že díky tomu bude několikrát urychleno řízení pro získání stavebního povolení a užívání budov. Budou odstraněny některé zbytečné povinnosti investorů a budou vyjasněna ustanovení, jejichž interpretace je sporná.

Podle nového postupu bude stavební projekt zkrácen na tři hlavní části:

 • návrh rozvoje pozemku nebo plochy,
 • architektonický a stavební design,
 • technický design.

Kromě toho nebude nutné jej v plném rozsahu přiložit k žádosti o stavební povolení nebo ke stavebnímu povolení. Po změnách stavebního zákona v roce 2020 se tato povinnost bude vztahovat pouze na návrh pozemku nebo územního rozvoje a architektonický a stavební návrh. Technický návrh specifikující instalační a konstrukční řešení může být vyžadován pouze při hlášení dokončení stavby nebo podání žádosti o kolaudační povolení. Žadatel bude muset připravit tři kopie zjednodušeného konstrukčního návrhu namísto čtyř aktuálně platných.

2. Investice, které v roce 2020 nevyžadují oznámení a povolení

Na zrychlení zahájení stavebních prací a zkrácení doby realizace investic má mít vliv i řada výjimek z povinnosti získat stavební povolení či ohlášení stavebních prací, které jsou stanoveny v nových ustanoveních stavebního zákona v roce 2020 .

Investoři, kteří mají v úmyslu provést jednu z následujících investic, se nebudou muset starat o získání povolení nebo ohlášení prací:

 • montáž plynových zařízení uvnitř i vně použité budovy,
 • montáž nadzemních domovských teras se stavební plochou nepřesahující 35 m2,
 • zařízení na melioraci vody,
 • malé objekty architektury na veřejných prostranstvích (např. houpačky),
 • bankomaty,
 • automaty na lístky,
 • prodejní automaty,
 • skříňky na balíky a jiné stroje na skladování balíků,
 • automatické stroje pro provádění jiných služeb s výškou nepřesahující 3 m.

Navzdory skutečnosti, že osvobození investorů od povinnosti získat stavební povolení nebo ohlásit stavební práce je zaměřeno hlavně na zrychlení práce úřadů. Zahrnutí strojů do této výjimky je poctou stále dynamičtějšímu sektoru služeb.

3. Snadnější legalizace neoprávněných staveb v roce 2020

Jedním z nejkontroverznějších řešení je zavedení lhůty pro legalizaci nelegální výstavby v roce 2020 . Doposud mohli s legalizací zařízení postavených bez povolení počítat pouze ti investoři, kteří dokázali prokázat splnění rozvojového plánu nebo stavebních podmínek.

Poté, co předpisy vstoupí v platnost, bude legalizace nepovolené stavby k dispozici pro všechny budovy, které jsou používány po dobu nejméně 20 let a pro které byla připravena technická expertíza a geodetický soupis.

4. Nová lhůta pro prohlášení neplatnosti stavebního povolení

V roce 2020 se investoři konečně dočkají zavedení lhůty, po které nebude možné prohlásit za neplatné rozhodnutí o stavebním povolení a rozhodnutí o povolení stavby.

Doposud mohl být takový požadavek vznesen kdykoli, což vedlo k nejistotě ze strany správců budov a jejich uživatelů, pokud jde například o stabilitu podnikání v zařízení. Chybějící racionální lhůta pro zrušení rozhodnutí by mohla nepříznivě ovlivnit i fungování obyčejných obyvatel panelových domů nebo činžovních domů.

Zavedení pětileté lhůty pro zrušení rozhodnutí pozitivně ovlivní situaci investorů, kteří budou osvobozeni od placení legalizačního poplatku (od 2 000 PLN do 5 000 PLN). Rovněž bude mít nepřímo pozitivní dopad na běžné uživatele staveb, kteří nemají žádný vztah k vadám vyplývajícím ze získání stavebního nebo užívacího povolení a neměli by nést následky.

5. Zvýšená požární bezpečnost budov v roce 2020

Zdá se, že zákonodárce také zaznamenal potřebu přizpůsobit bytové prostory podmínkám pro provozování podnikatelské činnosti služby. V roce 2020 proto budou zpřísněny předpisy požární ochrany pro budovy nebo jejich části, jejichž použití se změnilo. Pokud tedy chce vlastník bytu změnit byt na komerční prostor, bude povinen vypracovat a předložit zprávu o požární ochraně.

6. Změny programu „Čisté ovzduší“ v roce 2020

Novela stavebního zákona a dalších předpisů týkajících se stavebního procesu ovlivní také provádění programu „Čisté ovzduší“ v roce 2020. Cílem je usnadnit připojení budov k síti městského vytápění .

Novela ukládá projektantovi povinnost ověřit, zda lze k existující síti vytápění připojit obytné budovy s jednou nebo více rodinami . Vydání podmínek připojení k síti by mělo být provedeno bez zbytečného prodlení. V opačném případě zákonodárce stanoví pokutu ve výši 500 PLN za každý den zpoždění za zpoždění.

V roce 2020 bude rovněž zakázáno zpoplatňovat vydání technických podmínek pro připojení k topné síti vodárenskými a kanalizačními společnostmi.

Takové četné a někdy kontroverzní změny stavebního zákona v roce 2020 jsou výsledkem zdrženlivosti parlamentu při novelizaci nařízení. Jejich projekty byly vytvořeny v minulých letech, přičemž v popředí byl urbanistický a stavební zákon, ale jen málo se podařilo konečně vstoupit v platnost. V roce 2020 se však konečně dočkáme změn, které významně usnadní stavbu domu, stavební investice a užívání budov .

Wojtek Gąciarz Wojtek Gąciarz

Právník s administrativním vkusem. Denně se věnuje redakci odborných právních článků zabývajících se problematikou stavebního práva a jeho dalších oborů. V práci se zaměřuje na čtenáře a překládá složitá pravidla polské legislativy do jednoduchého a čitelného jazyka. Spojuje znalosti a zkušenosti z práce v advokátních kancelářích s neustále se rozvíjejícím workshopem a znalostmi o tvorbě obsahu na internetu.